Vải lụa tơ tằm

259.000/ Mét dài
259.000/ Mét dài
259.000/ Mét dài
259.000/ Mét dài
259.000/ Mét dài
259.000/ Mét dài
259.000/ Mét dài
259.000/ Mét dài